Våra pedagogiska tankar

En röd tråd genom hela verksamheten

Kontakta oss
 1. Natur- och miljöinriktning

  Vår förskola har en natur- och miljö-inriktning. Vi vill ge barnen en god känsla för naturen och lära dem vikten av att värna om den i tidig ålder. Detta för att göra det till ett självklart synsätt för dem i framtiden. Vi har naturen och miljön som en röd tråd genom hela verksamheten genom att ha t ex samlingar, matematik, rörelse/gymnastik, sagostund, skapande, drama mm utomhus. Mycket olika naturmaterial är något vi arbetar med. Skogen/naturen är ett återkommande utflyktsmål. Kompostering och återvinning är också något vi gör tillsammans med barnen. Vidare planerar vi att ha olika bärbuskar på gården som barnen får äta fritt ifrån. Detta förstås så fort vi hinner plantera dem och fixa ute på gården. Här i texten har vi tagit en del citat ut Lpfö98 som är läroplanen för förskolan och som alla förskolor skall arbeta efter.

  Ur Lpfö 98“Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor.”, “Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö…” samt “Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö”

 2. Värdegrunden, läroplanen och föräldrarnas delaktighet

  Samtidigt som vi fokuserar på natur och miljö vill vi lägga lika stor vikt på alla de andra pedagogiska bitarna. Att jobba efter värdegrunden och läroplanens mål är för oss lika viktigt som naturligt. Att jobba med barnen i fokus har för oss högsta prioritet, att barnen och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna i verksamheten är A och O. Barnen och föräldrarna skall känna att de har inflytande. Föräldrarna får vara delaktiga genom olika familjedagar/kvällar samt får en insyn i verksamheten genom vernissage efter tema-arbeten och bilder från verksamheten, vi kommer så ofta vi kan använda oss av en digitalkamera till dokumentation i hallen och till barnens portfolio. Vi ser verksamheten som ett service-yrke, föräldrarna är våra kunder och de ska vara nöjda, vi tänker ge föräldrarna det de vill ha – kvalité. Vi vill föra en så bra dialog som möjligt med Er föräldrar för att på bästa sätt kunna jobba mot samma mål. Som pedagog är det viktigt att tänka på att föräldrar varje dag lämnar det bästa de har till oss, och vilket ansvar det innebär.

  Ur Lpfö 98“Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan”

 3. Enskilda behov och utveckling

  Vi arbetar medvetet med den språkliga utvecklingen hos barnen. Genom kontinuerig dokumentation och utvärdering vill vi kunna ta tillvara på det enskilda barnets behov så bra som möjligt. Vi ska se varje barn varje dag, alla barn ska lyckas/känna sig lyckad varje dag. Vårt arbetssätt utgår ifrån zusuki-metoden vilken bygger på kärlek och uppmuntran, där också andra pedagogiska filosofier som t.ex. Reggio Emilia. Vi har också tagit till oss godbitar från flera andra pedagogiska filosofier och filosofer, t.ex. John Dewey som myntade uttrycket Learning by doing. Barnens förskoletid hos oss dokumenteras ofta med hjälp av digital portfolio och/eller portfolio i pärm. Verksamheten utgår ifrån ett entreprenöriellt synsätt, barnen kommer att ha stort inflytande och delaktighet. Vidare vill vi jobba med att höja barnens förmågor vilket vi tror höjer deras tro på sig själva. Vår förskola kommer att jobba en del temainriktat. Hur ofta vi byter tema och vilket tema vi kommer att ha får barnen vara med och bestämma genom att vi ser deras intressen och lyssnar på deras åsikter. Inne- och ute miljön ska vara inbjudande. Vi är ute mycket, barnen sover även middag ute, gärna i sin egen vagn. Detta är ett av våra tänkta sätt att minska smittospridning.

  Ur Lpfö 98“Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” samt “Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”

 4. Det enskilda barnet i grupper

  Vid vissa aktiviteter delar vi barnen i mindre grupper, dels efter mognad och också ibland efter kill- respektive tjej-grupp. På så sätt kan vi lättare “se” det enskilda barnet och också få en bra kvalité som är på rätt nivå för barnen vad gäller utmaningar och innehåll. Idag är det stora barngrupper i förskolan och vi tycker då att det är viktigt att dela på barnen för att få ner ljudnivån och få bättre arbetsmiljö. Samtidigt är det också viktigt att barnen får vara i gruppens helhet för att främja grupprocessen. Samlära av varandra, vara förebilder, lära sig turtagande, demokrati och hänsyn osv. Det är viktigt att få en bra balans i det här med grupprocesser och att se till det individuella barnet. Vi jobbar för att stärka både gruppen och individen men särskilt med att höja det enskilda barnet, så att de får en bra självkänsla, vågar ta för sig och tycker att de är bra! Egenskaper som är så otroligt viktiga att ha i dagens samhälle. Som vi ser det har vi världens viktigaste yrke, det är framtiden vi jobbar med!

  Ur Lpfö 98“I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen”