Vår hantering av personuppgifter

det viktigt att du ska känna dig trygg

Kontakta oss
 1. För Bustrollets förskola AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat hur vi behandlar dina personuppgifter.

  All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

  Integritetspolicy

  – så här behandlar Bustrollets förskola AB dina personuppgifter

  Denna integritetspolicy beskriver Bustrollets förskola AB:s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

  Vem ansvarar för dina personuppgifter?
  Bustrollets förskola AB, org.nr. 559031-8241 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

  Hur får Bustrollets förskola AB dina personuppgifter?
  Bustrollets förskola AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du ansöker om förskoleplats via kommunens hemsida eller på ansökningsblankett till oss.

  – Bustrollets förskola AB kan även få personuppgifter från andra källor än dig, de kan t.ex. komma från din kommun

  Vilka uppgifter behandlas?
  Bustrollets förskola AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Er.

  Varför behandlar Bustrollets förskola AB uppgifter om dig?
  Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
  För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,
  För att administrera, placera och fakturera,
  För att skicka dig sms-aviseringar om ditt barn eller annan information.
  För att skicka månadsbrev.
  När har Bustrollets förskola AB rätt att behandla dina personuppgifter?
  Bustrollets förskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Bustrollets förskola AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

  – I vissa fall kan Bustrollets förskola AB behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter används av Bustrollets förskola AB:s ledningsgrupp och dess personal. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, t.ex. Försäkringskassan, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

  – Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Bustrollets förskola AB.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Bustrollets förskola AB sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Bustrollets förskola AB. Gallringsbesluten innehåller information om när Bustrollets förskola AB får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

  Vad har du för rättigheter?
  Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

  – Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

  – Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

  Bustrollets förskola AB
  Södra Höglundavägen 1
  826 62 Norrala

  – Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

  Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

  Hur skyddas dina uppgifter?
  Bustrollets förskola AB värnar om din integritet. Bustrollets förskola AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

  UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
  Bustrollets förskola AB gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.bustrollet.se

  Kontaktinformation
  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

  Bustrollets förskola AB
  Södra Höglundavägen 1
  826 62 Norrala

  Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-05-25